ติดต่อเรา

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 02-300-4951 แฟกซ์: 02-300-4681
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด หรือข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (Whistle blower) และสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรม ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทําผิด หรือมีเหตุสงสัยว่าอาจว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถแจ้งข้อมูลโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, E-mail, เบอร์ โทรศัพท์ของผู้แจ้งพร้อมรายละเอียด มาที่ :

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

E-mail : saowanee@fnoutlet.com

เลขานุการบริษัท

E-mail : corporatesecretary@fnoutlet.com

ผู้แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือสอบสวนได้รับความคุ้มครองโดยจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริง