เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้ามากว่า 20 ปี โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองเป็นหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภค ประเภทเครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และของใช้ภายในบ้านและตราสินค้าอื่นทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตลอดช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามแผนที่แจ้งให้กับท่านผู้ถือหุ้นมาตลอด โดยในปี 2561 บริษัทได้ขยายสาขา เพิ่มเติม 2 สาขา ได้แก่ สาขาระยอง ซึ่งเปิดดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และสาขาไดอาน่า (หาดใหญ่) ซึ่งเปิดดำเนินการในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 12 สาขาในจังหวัดที่เป็นเส้นทางสายหลัก สำหรับการท่องเที่ยวของประเทศ

ในส่วนผลการดำเนินงานของปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,105 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 29 ล้าน บาท อย่างไรก็ดี บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่หยุดพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมองหานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับ ใจและรอยยิ้ม ผ่านสินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับทุกช่องทางเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกสะท้อนผ่านแผนยุทธศาสตร์และกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อการสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างรอบด้าน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคง โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัท คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลบริหารจัดการประโยชน์ต่อผู้มี ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรมควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการ ค้า ภาครัฐ สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมที่ให้การไว้วางใจบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมาและในปี 2562 บริษัทจะยังมุ่งมั่นในแนวคิดที่ยึดถือมาโดยตลอดว่า “คัดสรร เพื่อชีวิตที่ใช่” เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสีย

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความเชื่อมั่นไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ด้วยดีเสมอมา บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์ โปร่งใส ระมัดระวัง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

“คัดสรร เพื่อชีวิตที่ใช่”

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการ